Bankowy tytuł egzekucyjny

Bankowy tytuł egzekucyjny to dokument, który (w formie oświadczenia) stwierdza istnienie wymaganej wierzytelności banku wobec każdej osoby, która dokonała określonej czynności bankowej. Uprawnia on bank, po nadaniu przez sąd klauzuli wykonalności, do wszczęcia postępowania egzekucyjnego. Ten dokument jest wyjątkowy, gdyż mogą nim posługiwać się tylko i wyłącznie banki. Treść i formę BTE dokładnie określono w artykule 96 prawa bankowego. To wyjątkowe, często budzące wątpliwości, uprzywilejowanie bankó1), jako instytucji „zaufania publicznego” wobec innych wierzycieli.

Co powinien zawierać bankowy tytuł egzekucyjny?

Przede wszystkim oznaczenie banku wystawiającego BTE i tego, na rzecz którego ma być prowadzona egzekucja. Ponadto tytuł winien określać precyzyjnie dłużnika, w tym jego dane adresowe i identyfikacyjne a także wysokość zobowiązania z odsetkami i ustalonymi terminami płatności. Konieczne jest określenie czynności bankowej, z jakiej wynikają roszczenia a także wzmiankę o wymagalności. Ważne, by zawierał datę wystawienia, pieczęć banku i osób uprawnionych do jego wystawiania w imieniu banku.

Oświadczenie o poddaniu się egzekucji

Każdy kredytobiorca podpisując takie oświadczenie wyraża zgodę na „przyspieszoną egzekucję”. Bez tego raczej nie jest możliwe uzyskanie jakiegokolwiek kredytu. Jest to zwykle określony punkt umowy kredytowej, albo odrębny dokument. Koniecznie musi zawierać informacje o terminie, w jakim bank ma prawo skierować wniosek do sądu o nadanie klauzuli wykonalności BTE i kwotę, do której bank może egzekwować roszczenie. Nadanie klauzuli wykonalności dla BTW odbywa się bez wiedzy dłużnika (na posiedzeniu niejawnym). Sądy nie badają podstaw, na jakich banki wystawiają BTE. Jednak sądy sprawdzają, pod względem merytorycznym i formalnym, czy spełnione zostały przesłanki wynikające zarówno z prawa bankowego, jak i kodeksu postępowania cywilnego. Tu pojawiają się możliwości m.in. powództwa przeciegzekucyjnego, czy zażalenia na postanowienie sądu przez dłużnika, przed wszczęciem przez komornika postępowania egzekucyjnego.

BTE niezgodny z Konstytucją

14 maja 2015 r. Trybunał Konstytucyjny uznał przepisy dotyczące bankowego tytułu wykonawczego za niezgodne z Konstytucją, jako naruszające zasadę równego traktowania. Dotychczasowe przepisy art. 96 i art. 97 prawa bankowego będą obowiązywały jedynie do 31 lipca 2016 roku. Co z tą zmianą zrobią banki i jakie nowe metody dochodzenia roszczeń i zabezpieczeń należności będą obowiązywały – czas pokaże.

Otwórz mobilne konto osobiste z LWEM. Wypróbuj perfekcyjną bankowość w ING Banku Śląskim, zobacz teraz!
Poznaj najczęściej wybierany kredyt hipoteczny, dostępny także w programie „Mieszkanie dla Młodych”, zobacz więcej!
Sprawdź nową i bezpieczną bankowość mobilną w mBanku! Poznaj różne warianty kont i wybierz najlepsze, zobacz więcej!
NAJPOPULARNIEJSZY KREDYT HIPOTECZNY W POLSCESPRAWDŹ TERAZ
+