Upadłość konsumencka

Prawo upadłościowe i naprawcze, po nowelizacji, w art. 11 ust. 1 precyzuje, że niewypłacalną jest osoba, niewykonująca swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Zaprzestanie płacenia swoich wymagalnych długów jest więc przesłanką do złożenia wniosku o upadłość konsumencką. O ogłoszeniu upadłości, po złożeniu wniosku przez dłużnika decyduje sąd gospodarczy. Dłużnik zobligowany jest do wymienienia szczegółowo swojego majątku i przekazania wykazu syndykowi w celu zbycia. Nie podlegają sprzedaży prawa i rzeczy wymienione w katalogu „Ograniczenia egzekucji” Kodeksu Cywilnego. Zalet ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest sporo. Głównie dłużnik może liczyć na oddłużenie, spłatę wymienionej części długów w dogodnych ratach, zawieszenie postępowań egzekucyjnych i sądowego o zapłatę, w tym zawieszenie działań windykacyjnych i przesądowych. Plusem ogłoszenia upadłości jest wstrzymanie naliczania odsetek od zobowiązań, i umorzenie kosztów egzekucyjnych na zasadach ogólnych. Dłużnik uzyskuje tez wsparcie w zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych, które polega na prawo do otrzymania kwoty odpowiadającej czynszowi najmu lokalu, o ile dotychczas zajmowany będzie podlegał sprzedaży przez syndyka. Dłużnik – upadły ma możliwość zawierania układów z wierzycielami. Zaletą upadłości jest niewątpliwie także psychiczne odprężenie, które przyda się każdemu dłużnikowi. Z chwilą umorzenia zobowiązań upadłego sąd wykreśla wpis z rejestru Dłużników Niewypłacalnych, a na wniosek dłużnika także z innych rejestrów. Nie oznacza to ułatwienia w ewentualnym zaciąganiu zobowiązań po upadłości – odpowiednie wpisy figurują w bazach istotnych dla banków i instytucji finansowych.

Ograniczenia upadłości konsumenckiej

Jak w każdym przypadku, ustawodawca precyzyjnie określił działania, które uniemożliwiają ogłoszenie upadłości. Upadłości nie można ogłosić w sytuacji, gdy:
– niewypłacalność była wynikiem niedbalstwa
– sądownie stwierdzono ciągu ostatnich 10 lat dopuszczanie się czynów krzywdzących wierzycieli
– prowadzili przedsiębiorstwa, w stosunku do których nie złożyli wniosku o upadłość, mimo zachodzących przesłanek lub z własnej winy doprowadzili do umorzenia postępowania upadłościowego
– w ciągu ostatnich 10 lat ogłoszono w stosunku do nich upadłość, a strona zaniechała spłaty zobowiązań wobec wierzycieli wynikających z harmonogramu spłat.

Po weryfikacji sąd odrzuci, bądź zatwierdzi ogłoszenie upadłości. Obecnie notowany jest wzrost spraw skutecznie zakończonych, w porównaniu z latami ubiegłymi. Często upadłość to jedyna deska ratunku osób nadmiernie zadłużonych, także tzw. frankowiczów.